Minggu, 11 Maret 2012

Undak Usuk Basa Sunda

Sampurasun...

Baraya sadayana, wilujeng tepang. Tos lami astrajingga teu nepangan baraya. Hapunten pisan baraya, astrajingga nembe tiasa deui ngaposting dinu blog Sastra Jingga deui. Tah, dina danget ieu astrajingga bade ngaguar ngeunaan undak usuk basa dina basa sunda. Baraya tangtos parantos seueur anu uninga naon ari undak usuk basa. Kangge anu teu aca uninga naon ari undak usuk basa, sok lajengkeun deui maca na.

Undak usuk basa teh upami dihartoskeun kanu basa Indonesia mah "Tingkatan Berbahasa". Anu dimaksad tingkatan di dieu nyaeta, tata cara urang nyarios dibentenkeun ku faktor yuswa. Kumaha cara na urang nyarios ka saluhureun, ka sasama, sareng ka sahandapeun. Sajabina ti eta, undak usuk basa oge dibentenkeun ku kangge saha kecap anu ku urang diucapkeun, keur sorangan atanapi kangge batur. Di dieu aya nu disebat ragam hormat.

Aya sababaraha ragam hormat. Diantawisna anu kahiji disebatna ragam hormat "basa loma". Basa loma biasa na diangge kangge ka sasama anu tos akrab pisan. Basa loma kadanguna kasar, tapi teu disebat kasar sareng teu nyopan da diangge na ge ka sasama anu biasana tos sagulung sagalang. Benten deui upami diangge ka batur anu nembe tepang atanapi nembe kenal, komo deui ka saluhureun. Eta tangtos bae disebatna teu sopan atanapi upami sapertos cara nyarios na Bima dina pawayangan mah "ngoko".

arjuna, nakula, sadewa (katuhu) gunem bari calik bongkok ngahormat raka na yudhistira sareng bima (kiri)
Tah anu salajengna aya ragam hormat "basa lemes". Basa lemes ieu dibentenkeun janten 2. Anu kahiji na basa lemes keur sorangan, sareng anu kadua na basa lemes kangge batur. Basa lemes kangge batur biasana diangge kangge kasaluhureun, ka jalmi anu nembe tepang atanapi nembe kenal boh eta jalmi sasama atanapi sahandapeun. Upami urang nembe tepang atanapi nembe kenal sareng jalmi tangtos bae urang moal tiasa saakrab sareng jalmi anu tos sagulung sagalang sareng urang sadidinten. Tah kukituna urang kedah ngangge basa lemes kangge ka batur ieu. Supados langkung sopan, langkung ngahormat. Kumargi ciri na urang sunda mah someah ka semah, midulur ka batur, depe depe handap asor. Urang kedah ngahormat batur, ke ge batur bakal ngahormat ka urang.

Di handap ieu astrajingga nyutat kecap-kecap anu dikelompokeun kana basa loma, basa lemes keur sorangan, sareng basa lemes keur batur (sumber). Mangga dititenan, teras dilarapkeun kana kahirupan urang sadidinten. Supados basa sunda nu ku urang angge teh saluyu sareng undak usuk basa na. Wilujeng maca...

  UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES)

   

  Basa Loma
  Basa Lemes
  (Keur ka sorangan)
  Basa Lemes
  (Keur ka batur)  Abus, asup Lebet Lebet
  Acan, tacan, encan Teu acan Teu acan
  Adi Adi Rai, rayi
  Ajang, keur, pikeun Kanggo Haturan
  Ajar Ajar Wulang, wuruk
  Aji, ngaji Ngaji Ngaos
  Akang Akang Engkang
  Aki Pun aki Tuang Eyang
  Aku, ngaku Aku, ngaku Angken, ngangken
  Alo Pun alo Kapiputra
  Alus Sae Sae
  Ambeh, supaya, sangkan Supados Supados
  Ambek Ambek Bendu
  Ambe, ngambeu Ngambeu Ngambung
  Amit, amitam Permios Permios
  Anggel Bantal Bantal, kajang mastaka
  Anggeus, enggeus Rengse Parantos
  Anjang, nganjang Ngadeuheus Natamu
  Anteur, nganteur Jajap, ngajajapkeun Nyarengan
  Anti, dago, ngadagoan, Ngantosan Ngantosan
  Arek Bade, seja Bade, seja
  Ari Dupi Dupi
  Asa, rarasaan Raraosan Raraosan
  Asal Kawit Kawit
  Aso, ngaso Ngaso Leleson
  Atawa Atanapi Atanapi
  Atoh, bungah Bingah Bingah
  Awak Awak Salira
  Awewe Awewe Istri
  Babari, gampang Gampil Gampil
  Baca Aos Aos
  Badami Badanten Badanten
  Bae, keun bae Sawios, teu sawios Sawios, teu sawios
  Bagea Bagea Haturan
  Baheula Kapungkur Kapungkur
  Baju Baju Raksukan, anggoan
  Bakti Baktos Baktos
  Balik, mulang Wangsul Mulih
  Balur Balur Lulur
  Bangga Sesah Sesah
  Bapa Pun Bapa Tuang Rama
  Bareng, reujeung Sareng Sareng
  Bareto Kapungkur Kapungkur
  Batuk Bantuk Gohgoy
  Batur Babaturan Rerencangan
  Bawa Bantun Candak
  Beak Seep Seep
  Beda Benten Benten
  Beja Wawartos Wawartos
  Bener, enya Leres Leres
  Bengek, mengi Asma Ampeg
  Bere, mere Maparin, masihan Ngahaturaan, ngaleler
  Berekah Pangesto, pangestu Damang, wilujeng
  Beuki Beuki, seneng Sedep
  Beulah Palih Palih
  Beuli, meuli Meser Ngagaleuh
  Beunang Kenging Kenging
  Beungeut Beungeut Pameunteu, raray
  Beurang Siang Siang
  Beurat Abot Abot
  Beuteung Padaharan Patuangan, lambut
  Bibi Pun bibi Tuang bibi
  Bikeun, mikeun Maparinkeun Ngahaturkeun,nyanggakeun
  Bilang, milang Ngetang Ngetang
  Birit, bujur Birit, bujur Imbit
  Bisa Tiasa Tiasa
  Bisi Bilih Bilih
  Biwir Biwir Lambey
  Boa Tiasa jadi Tiasa jadi
  Boga Gaduh Kagungan
  Buang, ngising Miceun Kabeuratan
  Budak Budak Murangkalih
  Bujal Bujal, puser Udel
  Buka puasa Buka Bobor
  Bukti Buktos Buktos
  Bulan Sasih Sasih
  Bungah, gumbira Bingah Bingah
  Burit Sonten Sonten
  Buru Bujeng Bujeng
  Butuh Perlu Peryogi
  Cabak, nyabak Nyabak Cepeng
  Cageur Pangesto, pangestu Damang
  Calana Calana Lancingan
  Cangkeng Cangkeng Angkeng
  Caram, carek, nyarek Nyarek Ngawagel
  Carang, langka Awis Awis
  Carek, nyarekan Nyarekan Nyeuseul
  Carita, nyarita, ngomong Nyanggem Nyarios
  Cenah Cenah Saurna
  Cekel, nyekel Nyekel Nyepeng
  Celuk,nyeluk,gero,ngageroan Nyauran Ngagentraan
  Ceuli Ceuli Cepil
  Ceurik Ceurik Nangis
  Cicing Matuh Calik, linggih
  Ciduh Ciduh Ludah
  Cik, cing Cobi Cobi
  Cikal Cikal Putra pangageungna
  Ciling, pacilingan Kakus Jamban
  Ciri Tanda Tawis
  Cium, nyieum Nyieum Ngambung
  Cokot, nyokot Ngabantun Nyandak
  Cukup, mahi Cekap Cekap
  Cukur, dicukur Dicukur Diparas
  Cunduk, dating Dongkap Sumping, rawuh
  Daek Daek, purun Kersa
  Dagang Dagang Icalan
  Dahar Neda Tuang
  Dangdan Dangdan Dangdos
  Dapur Dapur Pawon
  Denge, ngadenge Nguping, mireng Ngadangu
  Deukeut Caket Caket
  Didik, ngadidik Ngatik Miwuruk,mitutur,miwejang
  Diri Diri Salira
  Diuk Diuk Calik, linggih
  Duga, kaduga Kaduga Kiat
  Duit Artos Artos
  Dumeh, lantaran Jalaran Ku margi
  Eling, inget Emut Emut
  Emboh, tambah Tambih Tambih
  Era Isin Lingsem
  Embung Alim Teu kersa
  Enggon Pamondokan Pangkuleman
  Eukeur, keur Nuju Nuju
  Eusi, ngeusian Ngalebetan Ngalebetan
  Euweuh Teu aya Teu aya
  Gancang Enggal Enggal
  Ganti Ganti Gentos
  Gardeng, reregan Gardeng Lalangse
  Gawe Gawe Damel
  Gede Gede Ageung
  Gelung Gelung Sanggul
  Genah, ngeunah Raos Raos
  Gering Udur Teu damang
  Getol Getol Kersaan
  Geulang Geulang Pinggel
  Geura, pek, heg Geura, mangga Mangga
  Geuwat Enggal Enggal
  Gigir, gigireun Gigireun Gedengeun
  Gimir Gimir Rentag manah
  Gogoda, cocoba Cocoba Cocobi
  Goreng Goreng Awon
  Gugu, ngagugu Nurut Tumut
  Haben Haben Teras-terasan
  Hadir, ngahadiran Nungkulan Ngaluuhan
  Hal, perkara Perkawis Perkawis
  Halis Halis Kening
  Hampura, maap Hapunten Hapunten, haksama
  Hareup Payun Payun
  Harga Harga Pangaos
  Harti Hartos Hartos
  Hate Hate Manah
  Hawatir,watir,karunya Watir Hawatos
  Hayang Hoyong Palay
  Helok Heran Hemeng
  Hese, susah, pelik Sesah Sesah
  Heuay Heuay Angob
  Heubeul, lawas Heubeul Lami
  Heug, seug Mangga Mangga
  Hili, tukeur Liron Gentos
  Hirup Hirup Jumeneng
  Hudang Hudang Gugah
  Huntu Huntu Waos
  Hutang Hutang Sambetan
  Iber, beja, warta Wartos Wartos
  Idin Widi Widi
  Igel Igel Ibing
  Iket Totopong Udeng
  Ilik, ngilikan Ningalan Ningalan
  Ilu, ngilu Ngiring Ngiring
  Imah Rorompok Bumi
  Impi, ngimpi Impen, ngimpen Impen, ngimpen
  Imut Imut Mesem
  Incu Pun incu Tuang putu
  Indit, miang Mios Angkat, jengkar
  Indung Pun biang Tuang ibu
  Inggis, risi Inggis, risi Rempan
  Injeum, nginjeum Nambut Nambut
  Inum, nginum Leueut, ngaleueut Leueut, ngaleueut
  Irung Irung Pangambung
  Isuk, isukan Enjing Enjing
  Itung Itung Etang
  Iwal, kajaba Kajaba Kajabi
  Jaga Jaga Jagi
  Jalma, jelema Jalmi Jalmi
  Jauh Tebih Tebih
  Jawab Walon Waler
  Jero Lebet Lebet
  Jeung Sareng Sareng
  Jiga Jiga Sapertos,sakarupi
  Jual Ical Ical
  Jugjug Bujeng Bujeng
  Juru, ngajuru Ngalahirkeun Babar
  Kabeh, kabehanana Sadayana Sadayana
  Kabur, minggat Minggat Lolos
  Kacida, naker Kalintang Kalintang, teu kinten
  Kajeun, keun bae Sawios Sawios
  Kakara, karek Nembe Nembe
  Karembong Kekemben Kekemben
  Kari, tinggal Kantun Kantun
  Kasakit, nyeri Kasakit, kanyeri Kasawat
  Katara, kaciri Katawis Katawis
  Kapalang, kagok Kapambeng Kapambeng
  Kawas Sapertos Sapertos
  Kawin Nikah, jatukrami Jatukrami,rendengan
  Kede Kenca Kiwa
  Kejo, sangu Sangu Sangu
  Kelek Kelek Ingkab
  Kesang Karinget Karinget
  Keur, pikeun Kanggo Kanggo, haturan
  Kiih Kahampangan Kahampangan
  Kolot Kolot Sepuh
  Kongkorong Kangkalung Kangkalung
  Kop, pek Mangga Mangga
  Kuat Kiat Kiat
  Kudu Kedah Kedah
  Kumbah Kumbah Wasuh
  Kumis Kumis Rumbah
  Kumpul Kempel Kempel
  Kungsi Kantos Kantos
  Kurang Kirang Kirang
  Kuring, sim kuring Abdi, sim abdi Sim abdi
  Labuh Labuh Geubis
  Lahun, ngalahun Ngalahun Mangkon
  Lain Sanes Sanes
  Laju Lajeng Lajeng
  Laki, lalaki Lalaki Pameget
  Laku, payu, laris Pajeng Pajeng
  Lalajo Nongton Nongton
  Lamun, upama Upami Upami
  Lanceuk Pun lanceuk Tuang raka
  Lantaran, sabab Jalaran, sabab Mari
  Leho Leho Umbel
  Letah Letah Ilat
  Leungeun Leungeun Panangan
  Leungit Leunit Ical
  Leutik Alit Alit
  Leuwih Langkung Langkung
  Lila Lami Lami
  Mahal Awis Awis
  Maksud Maksad Maksad
  Malarat, miskin Jalmi teu gaduh Teu kagungan nanaon
  Malem Wengi Wengi
  Malik Malik Mayun
  Mamayu Mamayu Mamajeng
  Mangka, sing, muga Mugi Mugi
  Maot Maot Pupus, tilar dunga
  Marhum Marhum, jenatna Marhum, suargi
  Memeh, samemehna Sateuacanna Sateuacanna
  Mending, leuwih hade Langkung sae Langkung sae
  Meujeuhna Meujeuhna Cekap
  Meueun Panginten Panginten
  Mimimti, mimitina Kawitna Kawitna
  Minangka Etang-etang Etang-etang
  Mindeng, remen Sering Sering
  Minyak Lisah Lisah
  Muga Mugi Mugia
  Mupakat, rempug Mupakat, rempug Rempag
  Murah Mirah Mirah
  Najan, sanajan Sanaos Sanaos
  Ngan Mung Mung
  Ngaran Wasta, nami Jenengan, kakasih
  Ngeunah Ngeunah Raos
  Ngora Ngora Anom
  Nini Pun nini Tuang eyang
  Nyaho Terang Uninga
  Nyaring Nyaring Teu acan kulem
  Nyolowedor Nyolowedor Midua maha
  Obat, ubar Obat, ubar Landog
  Ogan, ondang Ondang Ulem
  Ome,ngomean,menerkeun Ngalereskeun Ngalereskeun
  Paham Paham,ngartso Ngartos
  Paju, maju Majeng Majeng
  Pake, make Nganggo Nganggo
  Palangsiang, bias jadi Tiasa jadi Tiasa jadi
  Palire, malire Malire Merhatoskeun
  Pamajikan Pun bojo Tuang rayi
  Pancuran, kamar mandi Jamban Jamban
  Pandeuri Ti pengker Ti pengker
  Pang, pangna, nu matak Nu mawi Nu mawi
  Panggih, manggih, nimu Mendak Mendak
  Pangkat, kadudukan Kadudukan Kalungguhan
  Pangku, mangku Mangku Mangkon
  Panon Panon Soca
  Pantar, sapantar Sapantar Sayuswa
  Paribasa Paripaos Paripaos
  Pariksa, mariksa Mariksa Marios
  Parna Repot Wales
  Paro, saparo Sapalih Sapalih
  Pasti, tangtu Tangtos Tangtos
  Pati, teu pati Teu patos Teu patos
  Patuh, matuh Matuh Linggih
  Payung Payung Pajeng
  Pedah Ku margi, jalaran Rehing
  Penta, menta Neda, nyuhunkeun Mundut
  Pecak, mecak, nyoba Nyobi Nyobi
  Pencet, mencetan Meuseulan Meuseulan
  Percaya Percanten Percanten
  Perlu Perlu Peryogi
  Permisi Permios Permios
  Peuting Wengi Wengi
  Pihape, mihape Wiat Ngaweweratan
  Piker Piker Manah
  Piligenti Piligentos Piligentos
  Pindah Pindah Ngalih
  Pingping Pingping Paha
  Pipi Pipi Damis
  Poe Dinten Dinten
  Poho Hilap Lali
  Potong, popotongan Patilasan Patilasan
  Puasa Puasa Saum
  Puguh, tangtu Tangtos Tangtos, kantenan
  Purun Purun Kersa
  Rarabi Rarabi Garwaan
  Raksa, pangraksa Pangraksa Panangtayungan
  Ramo Ramo Rema
  Rampes Mangga Mangga
  Rasa, rumasa Rumaos Rumaos
  Rea, loba Seueur Seueur
  Receh Receh Artos alit
  Reujeung Bareng Sareng
  Reuneuh Kakandungan Bobot, ngandeg
  Reureuh Reureuh Ngaso
  Rieut Rieut Puyeng
  Ripuh Ripuh Repot
  Robah Robah Robih
  Roko, ududeun Rokok Sesepeun
  Rua, sarua Sarupi, sami Sarupi, sami
  Rusuh, rurusuhan Enggal-enggalan Enggal-enggalan
  Saba, nyaba Nyanyabaan Angkat-angkatan
  Sabot Keur waktu Waktos
  Sabuk, beubeur Beubeur Beulitan
  Sadia Sayagi Sayagi
  Sakeudeung Sakedap Sakedap
  Salah Lepat Lepat
  Salahsaurang Salahsawios Salahsawios
  Salaki Pun lanceuk Caroge, tuang raka
  Salamet Salamet Wilujeng
  Salat, solat Sambeang Netepan
  Salesma Salesma Pileg
  Salempang, hariwang Salempang Salempang, rajeg manah
  Salin, disalin Disalin Gentos
  Samak Amparan Amparan
  Sampak, nyampak Nyampak Nyondong, kasondong
  Samping Sinjang Sinjang
  Sanding, kasanding Kasanding Kasumpingan
  Sanggeus Saparantos Saparantos
  Sanggup Sanggem Sanggem
  Sare Mondok Kulem
  Sarerea Sadayana Sadayana
  Sarta, jeungna deui Sareng Sareng
  Sarua Sami Sami
  Sasarap Sasarap, neda Tuang
  Sawah Sawah Serang
  Sejen Sejen Sanes
  Seleh, nyelehkeun Masrahkeun Nyanggakeun,ngahaturkeun
  Selewer, nyelewer Midua hate Midua manah
  Semah Tamu Tamu
  Sesa, kari Kantun Kantun
  Sebut Sebat Sebat
  Serah, nyerahkeun Mirak Mirak, ngeser
  Seubeuh Sesek Wareg
  Seuri Seuri Gumujeng
  Siar, nyiar Milari Milari
  Sibanyo Sibanyo Wawasuh
  Sirah Sirah Mastaka
  Sirit Larangan Larangan
  Sisir Pameres Pameres
  Soara, sora Sora Soanten
  Sorangan Sorangan Nyalira
  Sore Sonten Sonten
  Sugan, manawi Manawi Manawi
  Suku Suku Sampean
  Sunat, nyunatan Ngabersihan Nyepitan
  Sungut Cangkem Baham
  Supaya Supados Supados
  Surat Serat Serat, tetesan
  Suweng Suweng Kurabu, gwang
  Tabeat Adat Panganggo
  Tadina Awitna, kawitna Kawitna
  Tai Kokotor Kokotor
  Taksir, ngira Nginten-nginten Nginten-nginten
  Taktak Taktak Taraju
  Talatah Wiat saur Wiat saur
  Tambah Tambih Wuwuh
  Tampa Tampi Tampi
  Tanda, ciri Tawis Tawis
  Tangen, katangen Kanyahoan Kauninga
  Tangtung, nangtung Nangtung Ngadeg
  Tanya Taros Pariksa
  Tapi Nanging Nanging
  Tarang Tarang Taar
  Tarima Tampi Tampi
  Tawar, nawar Nawis Mundut
  Tayoh-tayohna Rupina Rupina
  Teang, neangan Milari Milari
  Tenjo, nenjo, nempo Ningal Ningali
  Tepi Dugi Dugi
  Tere Tere Kawalon
  Tereh Enggal Enggal
  Teleg, teureuy Teleg Telen
  Tembang, nembang Nembang Mamaos
  Tepi, nepi Dugi Dugi
  Tepung Tepang Tepang
  Terus Teras Teras
  Teundeun Simpen Simpen
  Tincak Tincak Dampal
  Titah, nitah, jurung Ngajurungan Miwarangan
  Tonggong Tonggong Pungkur
  Topi, dudukuy Topi, dudukuy Tudung, langgukan
  Tulis Tulis Serat
  Tulung, pitulun Pitulung Pitandang
  Tulus Cios Cios
  Tuluy Teras, lajeng Teras, lajeng
  Tumpak Tumpak Tunggang
  Tunggu Antos Antos
  Turun Turun Lungsur
  Ucap Ucap Kedal, lisan
  Ulah Teu kenging Teu kenging
  Ulin Ulin Ameng
  Umur Umur Yuswa
  Urus, nguruskeun Ngalereskeun Ngalereskeun
  Urut Tilas Tilas
  Utama Utami Utami
  Waktu Waktos Waktos
  Wani Wantun Wantun
  Waras Cageur Damang
  Wareh, sawareh Sapalih Sapalih
  Warga, dulur Wargi Wargi
  Watara, sawatara Sawatawis Sawatawis
  Wawuh Wanoh, kenal Kenal
  Wedak Pupur Pupur
  Wedal Wedal Weton
  Wilang, kawilang Kaetang Kaetang
  Wudu Wulu, wudu Abdas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ans!!